บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารและทีมงาน ขอส่งความสุขและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิดและผลกระทบจากโควิดทั้งปวง และประกอบกิจการขอให้สัมฤทธิ์ผล กำไรเพิ่มพูลพร้อมซึ่งในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันปีใหม่ 2565
ผู้บริหารและทีมงาน
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)