ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing จาก TMC ได้รับเชิญบรรยายพิเศษให้ นักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท KMITL

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการด้าน Digital Marketing ได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปร่วมบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย คุณกัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ Lead UX/UI Strategist – TMC ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ Digital Platform การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress กลยุทธ์ SEO E-Commerce และ Digital Marketing ด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี เป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้

 

การบรรยายแบ่งเป็น 2 วัน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การใช้เครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์” และวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หัวข้อ “การทำการตลาดบนระบบอินเทอร์เน็ต” จัดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วอนชนก ไชยสุนทร รองคณบดี คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – อาจารย์ประจำวิชา และ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – อาจารย์พิเศษ

 

บรรยากาศการเรียนการสอน

นักศึกษาให้ความสนใจ ตั้งใจทำกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายงานดิจิทัล หลังจบการบรรยายและเวิร์คช็อป นักศึกษาทุกคนสามารถสร้างเว็บด้วย WordPress ของตัวเองได้ และตั้งค่าพื้นฐาน SEO ได้อย่างถูกต้อง

 

คลาสเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

คลาสเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้

ไม่จบเพียงแค่ในชั้นเรียน นางสาวกันตวรวัฒน์ ทิพย์สมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ใช้ความรู้และไอเดียที่ได้รับจากคลาสเรียน WordPress และ SEO ประกอบกับทักษะด้านกราฟิกและการตกแต่งภาพที่เรียนรู้เพิ่มเติมเอง รับงานออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ WordPress สามารถสร้างรายได้พิเศษให้แก่ตัวเองได้

 

 

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมบรรยายพิเศษ และยินดีจะเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง