บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 75 เครื่อง

pr-Donation-School-01

pr-Donation-School-02

pr-Donation-School-03

pr-Donation-School-04

pr-Donation-School-05

 

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัลและข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์www.yellowpages.co.th ดำเนินธุรกิจเคียงข้างธุรกิจไทยมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และบริการจัดทำระบบคอลเซ็นเตอร์เพื่อองค์กร (Outsourced Contact Center) ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการให้เพื่อสังคม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value CSV) โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปูรากฐานอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน

นางสาวกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทเราเป็นบริษัทด้านการให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เหมาะสมมอบให้จึงเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเยาวชน เพื่อให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตให้ประเทศเราต่อไป”

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้มอบให้โรงเรียน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 75 เครื่อง ได้แก่

  1. โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 เครื่อง
  2. โรงเรียนวัดเพรางาย จ.นนทบุรี จำนวน 8 เครื่อง กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นตัวแทนที่จะส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียน
  3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี จำนวน 7 เครื่อง กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นตัวแทนที่จะส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียน
  4. โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จ.ขอนแก่น จำนวน 15 เครื่อง
  5. โรงเรียนวัดโคกเขมา จ.นครปฐม จำนวน 10 เครื่อง
  6. โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 15 เครื่อง

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคมจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจและสังคมเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 75 เครื่อง

นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง

 
บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 75 เครื่อง

ร.ต.ธวัชชัย แก้วใจ เป็นผู้แทน พันเอกสุวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์ รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงเรียนวัดเพรางาย จ.นนทบุรี และ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน จ.กาญจบุรี

 
นายวีระพล บัวคำภู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จ.ขอนแก่น รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง

นายวีระพล บัวคำภู ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จ.ขอนแก่น รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง

 
บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 75 เครื่อง

นางสาวอุษณีย์ สามผ่องบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ จ.นครปฐม รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง

 
บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 75 เครื่อง

นายเทิดชัย บัวอาจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง