intouch-press-and-investor-release-featured

intouch-press-and-investor-release_thai_27aug2015-thumbnail

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
“ไทยคมเผยแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณนางศุภจีที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทให้กับไทยคมและกลุ่มอินทัช ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และสร้างรากฐานและการเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนนำพาความสำเร็จมำสู่ไทยคมและกลุ่มอินทัชในหลายด้าน โดยความสำเร็จต่างๆ นั้นเป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในขณะนี้นางศุภจีเห็นเป็นการสมควรแก่เวลาที่จะส่งต่อภารกิจนี้ให้กับผู้บริหารท่านใหม่ได้สานต่อ เพื่อยกระดับความสำเร็จของบริษัทให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อสร้างความยั่งยืนและต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนางศุภจี คือ นายไพบูลย์ ซึ่งได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มายาวนานถึงกว่ำ 23 ปี และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิคในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านายไพบูลย์มีศักยภาพและความเหมาะสมในบทบาทผู้นำขององค์กรในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

นายไพบูลย์ สำเร็จการศึกษำระดับปริญญำตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จากมหาวิทยาลัยเยล และปริญญำโท สำขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในปี 2552 ยังได้สำเร็จหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายไพบูลย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในธุรกิจดาวเทียม และด้วยบทบาทขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิคนั้น นายไพบูลย์ไม่เพียงแสดงถึงความสำเร็จในเชิงวิชาชีพ แต่ยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านศักยภาพการบริหารงานและบริหารคนอีกด้วย
ในโอกาสนี้ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย (บริษัทย่อย) ขอต้อนรับ CEO ท่านใหม่ได้สานต่อเพื่อยกระดับความสำเร็จของบริษัทให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก และขอขอบคุณ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทให้กับกลุ่มบริษัท ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมสร้างรากฐานและการเติบโตอย่างมั่นคงมาโดยตลอด