คณะกรรมการผู้บริหาร

 

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ

Managing Director

ผู้อำนวยการส่วนงาน

 

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์

Acting Accounting Director

คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์ - Online Media Sales Director

คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์

Online Media Sales Director