คณะกรรมการผู้บริหาร

 

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ - รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ

รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณสุรชาติ คูเกษมรัตน์ - รองกรรมการผู้จัดการ

คุณสุรชาติ คูเกษมรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ
คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร - ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน

คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร

ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน
 
 
 
คุณสุชาติ จิตลดาพร - ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานการผลิต

คุณสุชาติ จิตลดาพร

ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการผลิต

คุณกีรติยุต ลักษณะพานิชย์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานระบบสารสนเทศ

คุณกีรติยุต ลักษณะพานิชย์

ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานระบบสารสนเทศ
คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
คุณอำนวย ตันตินิธิกุล - ผู้อำนวยการส่วนงานขาย

คุณอำนวย ตันตินิธิกุล

ผู้อำนวยการส่วนงานขาย
คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน - ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจออนไลน์

คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน

ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจออนไลน์