คณะกรรมการผู้บริหาร

 

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ - รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ

รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร - ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน

คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร

ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน

คุณกีรติยุต ลักษณะพานิชย์ - ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานระบบสารสนเทศ

คุณกีรติยุต ลักษณะพานิชย์

ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานระบบสารสนเทศ

 

 

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณอำนวย ตันตินิธิกุล - ผู้อำนวยการส่วนงานขาย

คุณอำนวย ตันตินิธิกุล

ผู้อำนวยการส่วนงานขาย

คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน - ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจออนไลน์

คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน

ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจออนไลน์

 
 

คณะที่ปรึกษา

คุณชุติเดช ปริญฐิติภา - กรรมการผู้จัดการ

คุณชุติเดช ปริญฐิติภา

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

คุณสุรชาติ คูเกษมรัตน์ - รองกรรมการผู้จัดการ

คุณสุรชาติ คูเกษมรัตน์

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

คุณสุชาติ จิตลดาพร - ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานการผลิต

คุณสุชาติ จิตลดาพร

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ