คณะกรรมการผู้บริหาร

 

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ - รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร - ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน

คุณอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร

ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

 
 
 
คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน - ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจออนไลน์

คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน

ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจออนไลน์